متن اهنگ معین...این روزگار لعنتی  

دلم گرفت از آسمون هم از زمين، هم از زمون تو زندگیم چقدر غمه دلم گرفته از همه ای روزگار لعنتی تلخه بهت هر چی بگم من به زمين و آسمون دست رفاقت نمی دم ( ۲ ) — امشب از اون شباست که من دوباره دیوونه بشم تو مستی و بیخبری اسیر میخونه بشم امشب از او شباست که من دلم می خواد داد بزنم تو شهر این غریبه ها دردمو فریاد بزنم دلم گرفت از آسمون هم از زمين، هم از زمون تو زندگیم چقدر غمه دلم گرفته از همه ای روزگار لعنتی تلخه بهت هر چی بگم من به زمين و آسمون دست رفاقت ن

ادامه مطلب  

متن اهنگ زیبای استاد معین..  

از من بگریزید که می خورده ام امروزبا من منشینید که دیوانه ام امشبترسم که سر کوی تو را سیل بگیردای بیخبر از گریه ی مستانه ام امشبیک جرعه ی آن مست کند هر دو جهان راچیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشببی حاصلم از عمر گرانمایه فروغیگر جان نرود در پی جانانه ام امشب---دلم گرفت از آسمونهم از زمين، هم از زمونتو زندگیم چقدر غمهدلم گرفته از همهای روزگار لعنتیتلخه بهت هر چی بگممن به زمين و آسموندست رفاقت نمی دم ( 2 )---امشب از اون شباست که مندوباره دیوونه بشم

ادامه مطلب  

غم....  

دلم گرفت از آسمونهم از زمين، هم از زمونتو زندگیم چقدر غمهدلم گرفته از همهای روزگار لعنتیتلخه بهت هر چی بگممن به زمين و آسموندست رفاقت نمی دم امشب از اون شباست که مندوباره دیوونه بشمتو مستی و بیخبریاسیر میخونه بشمامشب از او شباست که مندلم می خواد داد بزنمتو شهر این غریبه هادردمو فریاد بزنمدلم گرفت از آسمونهم از زمين، هم از زمونتو زندگیم چقدر غمهدلم گرفته از همه
از این همه دربه دری
تو قلب من قیامتهچه فایده داره زندگیاین انتهای طاقتهاز این ه

ادامه مطلب  

#قسم_میدم_پیشم_بمون  

#قسم_میدم_پیشم_بمون
 
تنگه دلم برای تو
به آسمون چنگ میزنم
تو کوچه خلوت دلم
به شیشه ها سنگ میزنم
 
چیشدکه بدشدی باهام
چرا شکوندی قلبمو
گناه این دلم چی بود
به گِل نشوندی عشقمو
 
چرا تو دفتر دلت
خط روی اسم من زدی
باور نمی کنم که تو
این همه با دلم بدی
 
جدا شدی تو از دلم
نگام به روی ماهته
دعای خیر من هنوز
بخوای نخوای براهته
 
کاشکی جدا نمیشدی
من که دلم پراز غمه
بمن بگو تو اون دلت
اون چیه شکله آهنه
 
غیرِتو عشق هیچکسی
توی دلم جا نمیشه
دنیا به آخر برسه
نگ

ادامه مطلب  

#قسم_میدم_پیشم_بمون  

#قسم_میدم_پیشم_بمون
 
تنگه دلم برای تو
به آسمون چنگ میزنم
تو کوچه خلوت دلم
به شیشه ها سنگ میزنم
 
چیشدکه بدشدی باهام
چرا شکوندی قلبمو
گناه این دلم چی بود
به گِل نشوندی عشقمو
 
چرا تو دفتر دلت
خط روی اسم من زدی
باور نمی کنم که تو
این همه با دلم بدی
 
جدا شدی تو از دلم
نگام به روی ماهته
دعای خیر من هنوز
بخوای نخوای براهته
 
کاشکی جدا نمیشدی
من که دلم پراز غمه
بمن بگو تو اون دلت
اون چیه شکله آهنه
 
غیرِتو عشق هیچکسی
توی دلم جا نمیشه
دنیا به آخر برسه
نگ

ادامه مطلب  

دلم گرفت  

امشب از اون شباست که من، دوباره دیوونه بشم تو مستی و بیخبری اسیر میخونه بشم امشب از اون شباست که من، دلم میخواد داد بزنم تو شهر این غریبه ها، دردمو فریاد بزنم دلم گرفت از آسمون، هم از زمين هم از زمون تو زندگی چقدر غمه، دلم گرفته از همه ای روزگار لعنتی، تلخه بهت هرچی بگم من به زمين و آسمون دست رفاقت نمیدم دست رفاقت نمیدم، دست رفاقت نمیدم از این همه دربدری، تو قلب من قیامته چه فایده داره زندگی؟ این قصه های طاقته از این همه دربدری، بلب رسیده جون

ادامه مطلب  

 

وای ... امشب آسمون فوق العاده ست . یه عالم ستاره ی پور نور پخش و پلا شدن توی زمينه ی سرمه ای . خیلی وقته ایستادم پای پنجره و زل زدم به آسمون . سیر نمیشم . دارم فکر میکنم به شازده کوچولو . دارم دنبال ستاره ش میگردم . امشب ، حتما ستاره ش تو آسمون پیداست . ولی واقعا کدومه ؟ ها ؟

ادامه مطلب  

دردددددددددددد  

دلم گرفت از آسمون، هم از زمين هم از زمون
تو زندگیم چقدر غمه، دلم گرفته از همه
امشب از اون شبهاست که من، دلم می خواد داد بزنم
تو شهر این غریبه ها دردم رو فریاد بزنم
 
از این همه دربه دری تو قلب من قیامته 
چه فایده داره زندگی این انتهای طاقته
از این همه در به دری به لب رسیده جون من
به داد من نمیرسه خدای آسمون من
 
 

ادامه مطلب  

دردددددددددددد  

دلم گرفت از آسمون، هم از زمين هم از زمون
تو زندگیم چقدر غمه، دلم گرفته از همه
امشب از اون شبهاست که من، دلم می خواد داد بزنم
تو شهر این غریبه ها دردم رو فریاد بزنم
 
از این همه دربه دری تو قلب من قیامته 
چه فایده داره زندگی این انتهای طاقته
از این همه در به دری به لب رسیده جون من
به داد من نمیرسه خدای آسمون من
 
 

ادامه مطلب  

 

تو این کوچه تو همین خیابون همین بغل            خونمونه خونمونه
زمين تمیز پاکه اسمون پر از خونس تو محلمون   دونه دونه دونه دونه
شکر خدا همو داريم تو دلها شادی میاریم     آسمون آبی داريم روی زمين گل می کاریم
الهی تو دلها غم نباشه   به هرکی خوب       نگاه کنیم خنده رو لباشه
هم بچه ها هم کاسبا هم پهلوونا                هم آدمای دیگه هم پیرو جوونا
شکر خدا همو داريم تو دلها شادی میاریم     آسمون آبی داريم روی زمين گل می کاریم
شکر خدا همو داريم تو دل

ادامه مطلب  

اشک  

قلبش اندوهناک بود مانند همان کره که ذوب میشد بنابراین چشمانش گرم شدند و خیس...
چشمها  به او گفتند حق داري اشک بریز قلب... قلب اشک میریخت و اشکها از چشمان چشم بیرون.
اندوه شسته شد و قلب شاد و چشم خندان لبخند زد و قلب خندید ...
قصه ما به سر رسید کلاغه به خونش نرسید بالا رفتیم آسمون
پایین اومدیم آسمون
خلاقیت دیگه ..سرریز که میشه... میشه

ادامه مطلب  

وقتی باد و بارون با هم عشقبازی می کنن  

گاهی اوقات دوست داري زمان را نگه داريالان از همون وقتهاستدوست دارم هوا تاریک نشه همینطوری بمونه تا بتونم آسمون ابری را که درختان سبز در آن با باد بهاری به حرکت در می آیند را ببینمدوست دارم رنگ آسمون عوض نشهتغییر نکنههمینطوری بمونه و من ساعتها نگاش کنممثل بعضی آدمها که آرزو می کنی ای کاش هیچوقت تغییر نکننهیچوقت ...

ادامه مطلب  

 

دلم گرفته ای رفیق لبریز بغضم این روزاهیشکی نمیفهمه منو خستم از این حال و هوادلم گرفته ای رفیق جا موندم انگار از همهاز حال روزام اینروزا هرچی بگم بازم کمه
 
کاشکی منم شبیه تو کم میشدم از روزگارواسه دوباره دیدنت بگو مونده چندتا بهارهنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشمیا با منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشمهنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشمیا با منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم
♫♫♫
کسی به جز تو این روزا حال منو نمیدونهبگو کدوم جاده منو ب

ادامه مطلب  

 

به بهونه ی دل دردت به خودت بپیچی و برای همه درد هات اشک بریزی. و هنوز بعد از شیشه ی پنجره ی اتاقت و بعد از شیشه ی کدر پاسیو، تکه های کوچیک آسمون پیدا باشه.
دختر بارون زده ی کوچه گرد آواره، آسمون زندگیت تا کی کدره؟
تا کی هیچ کس منتظرت نیست؟
تا کی قاصدک شجریان؟
به همین زودی بازگشت همه به سوی اوست؟

ادامه مطلب  

میلاد حضرت رسول اکرم (ص)  

(درای آسمون رحمت وا شدعرش الهی رو زمين پیدا شد)2فخر نبی اینه ابا الزهرا شددلم غوغا شد (آسمونه مکه ،ستاره بارونهخورشیدو آورده آمنه تو خونه )2     شده ذکر حق ، دل مبتلامدد یا نبی مدد مصطفی سیدنا یا رسول الله 6درای آسمون رحمت وا شدعرش الهی رو زمين پیدا شدفخر زمين اینه ابا الزهرا شد دلم غوغا شد آسمونه مکه ،ستاره بارونهخورشیدو آورده ، آمنه تو خونه(شده ذکر حق ، دل مبتلا 2مدد یا نبی مدد مصطفی)2سیدنا یا رسول الله 6تشنه ام راهی شدم تا دریانگاهم افتاده

ادامه مطلب  

ببین عزیزم ...  

آخه چرا ...آخه چراا ...آخه چرا بهم نمی گی دوستم داري ؟وقتی نگام می کنی ، تمام اجزای صورتت باهام صحبت میکنن و بهم می گن : " منُ تنها نذار " منم می گم :" تا زبونت رو نبینم جوابم نه هست ... "ولی تو ...فقط بهم زل می زنی ...خیلی غم انگیز فقط بهم زل میزنی ...

ادامه مطلب  

ببین عزیزم ...  

آخه چرا ...آخه چراا ...آخه چرا بهم نمی گی دوستم داري ؟وقتی نگام می کنی ، تمام اجزای صورتت باهام صحبت میکنن و بهم می گن : " منُ تنها نذار " منم می گم :" تا زبونت رو نبینم جوابم نه هست ... "ولی تو ...فقط بهم زل می زنی ...خیلی غم انگیز ، فقط بهم زل میزنی ...

ادامه مطلب  

Bano  

هوا.آسمون...بوق...صدای ضبط. ..بخاری..  .ترس از لیز نخوردن. خندیدنهامون..چشم گفتنامون..مو کوتاه کردنامون. .مسخره بازیامون.. آسمون گرفتمون...بغضامون..voice دادنامون..جیغ و داد کردن تو ...خندیدن های از ته دل تو ..خوشحال بودنمون.. واسه یه مرز ..واسه خوب بودنمون..واسه دنیایی که بهش میگن دنیای نامردا تموم شد.. باور کن یه چی تو وجودم هست بهش میگن صبر.. قربون صبوریمون..

ادامه مطلب  

بي پرده بگويمت، چيزي نمانده است، من چهل ساله خواهم شد.  

تو راه خونه بودیم خسته از چیدن وسایل خواهرك 
تو تاریكی شب چشمم افتاد به آسمون، چقدر زیبا 
بود. هوا عالی عالی... بوی پاییز میومد، بوی برگ های
نم كشیده و بوی زندگی. الهه ی ناز داشت پخش می شد
جزء معدود دفعاتی بود كه شیشه رو پایین كشیدم و با اعتراض همسر مواجه نشدم، سرم رو بردم بیرون باد كه 
می خورد تو صورتم انگار حجم فكرهای منفی رو ازم دور 
می كرد ... انقدر اون باد و ترانه ی الهه ناز حالم رو خوب كردن كه دلم می خواست پرواز كنم. سرم رو به موازات آسمون بال

ادامه مطلب  

 

مثلا تو سکوت کنار هم بشینیم به بخاری که از لیوان های چاییمون بلند میشه خیره شیم و چارتار گوش بدیم و توام مث من حظ کنی و جمله هاش رو برای هزارمین بار تفسیر کنیم و هر بار شگفت زده شیم و اونجایی که میگه "ممممن به جز آبی نگاههههت آسمانی نمیشنااااسم" تو به آسمون خیره شی و من به چشمهات و آسمون رو توشون ببینم. 

ادامه مطلب  

آسمون  

انگار اسمون یه پتو کشیده رو خودش باهامون قهره. . ..
بغض کرده و هی به خودش میپیچه چی شده آسمون ابرات چه شونه؟
اشکاتو چرا پنهون میکنی؟
دیگه نامحرم شدیم؟مگه من همونی نبودم که با بغضت بغض می کردم و با اشکات گریه.
حالا غریبه شدیم.
کی تو گوش ابرا چیزی گفته که اینجوری قهر کردن.
هی آسمون ابرا دلشون خیلی گرفته.. بغضت رو بشکن و نگاه باغچه رو اینجوری منتظر نذار.
منتظرتم

ادامه مطلب  

ابی - دنیای آرزو  

جرفی بزن که تو زیر و بم صدات، حرف نگفته ی چشماتو بشنوم
فرقی نمیکنه که چی میخوای بگی
فقط بگو.. بذار صداتو بشنوم
بشکن سکوتتو تا حس کنم دلم هنوز میتپه... هنوزم عاشقم
دست منو بگیر، جرات بده به من که از نگفته هام چیزی برات بگم
مگه میشه عاشق نشد چشاتو که وا میکنی منو از زمين و زمان با چشمات جدا میکنی
بذار پر شم از عاشقی که عشقت واسه من بسه
بذار جون بگیره نگام تو قلبی که دلواپسه
چشمات ابری و لبهات بی قرار نزدیک شو به من دنیای آرزو
من که خراب این حال خرابت

ادامه مطلب  

نماز اول وقت  

جدیدا دارم واس نماز باز کوتاهی میکنم ..
میخوام 40 روز نمازهامو اول وقت بخونم حتی اگه از آسمون بیاد زمين و زمين بره آسمون ..
ولی ب خودم سخت نمیگیرمااااا ..
تا اونجا ک میتونم اول وقت میخونم ..
ولی تنبلی و بهونه اوردن و اینا تعطیل ..
پ اولین کار نماز اول وقت خوندنه ..
از همین امشب هم شروع میکنم ..
شروع :19 آذر 95
پایان :28 دی 95

ادامه مطلب  

خصلت منفی داری در راه مثبت استفاده اش کن  

آدم لجبازی هستی ؟
در مقابل منفی ها لج کنی بهت میگن نمیتونی فلان کارو انجام بدی لج کن برو به همه ثابت کن که میتونی
آسمون زمين جلوی هدفت سنگ میندازن لج کن بگو بخاطر این چیزا هم که شده انجامش میدم صد بار خوردی
زمين پر قدرتر بلندشو و با زمين خوردنت لج کن اما با خودت با اینده ات با اهدافت لج نکن که اونجاست باید سال
ها درس پس بدی که چرا اونموقع لج کردی مثه اثر پروانه ای میمونه سعی میکنم توی پست بعد راجبش توضیح
بدم.
گوینده:جهان بی همتا

ادامه مطلب  

کی قراره نجاتم بدی...؟  

بگو پشت ابرِ كدوم آسمونبگو توو اذانِ كدوم مسجدی؟عذابه همین قد كه دورم ازتبگو كی قراره نجاتم بدی؟!شده یهو دلتون برای خدا تنگ بشه، یهو ببینید هیچكی نمی تونه حالتونو خوب كنه جز خودش، هیچكی حالتونو نمی فهمه جز خودش، بخوای این سقف آسمون برداري، این فاصله رو برداري باهاش رودررو حرف بزنی...

ادامه مطلب  

 

 
لعنت به من چه ساده دل سپردملعنت به من اگر واسش میمردم
دست منو گرفت و بعد ولم کردلعنت به اون کسی که عاشقم کرد
لعنت به من چه ساده دل سپردملعنت به من اگر واسش میمردم
دست منو گرفت و بعد ولم کردلعنت به اون کسی که عاشقم کرد
یکی بگه ، یکی بگه که ماه من کی بودهمسبب گناه من کی بوده
سهم من از نگاه تو همین بودعشق تو بدترین قسمت بهترین بود
تو دل بارون منو عاشقم کردبین زمين و آسمون ولم کرد
یکی بگه چه جوری شد که این شدسهم تو آسمون و من زمين شد
لعنت به من چه ساد

ادامه مطلب  

 

آسمون نارنجی و خاکستریه،خوابگاه ساکته و برف رو زمين نشسته،یه آدم برفی گوشه حیاط دیده میشه ،من هم دارم کاکا درست می کنم،شاید خوشبختی یعنی همین،آرامش یه غذای خوب،داشتن کسایی که دوسشون داري دوست دارن،هر چند ازشون دور باشی،یعنی خلوت کردن،یعنی دیدن ماه و حتی بوییدنش.

ادامه مطلب  

سی و پنجمین نوشته  

چرا آدم ها میگن : دل سیاه شب ؟
سیاه رنگ هر چیزی میتونه باشه به جز دل آسمون .
چرا قبول نمیکنن که آسمون شب هم آبیه ...
فقط یه ذره تیره تر از روز .
آسمان شب فقط به اندازه ی آسمان روز روشن نیست . همین .
" شاید دل آسمان شب ، حتی از آسمان روز هم روشن تر باشد ... "
چه راز هایی که دل این آسمان شنیده و لب فرو بسته .
چه اشک هایی که دیده و دم نزده .
باز هم دل شب ،سیاه است ؟
...
نه ...
آسمان همان آسمان است .
دیده ی آدم هاست که اشتباه روی رنگها اسم میگذارد ...

ادامه مطلب  

سی و پنجمین نوشته  

چرا آدم ها میگن : دل سیاه شب ؟
سیاه رنگ هر چیزی میتونه باشه به جز دل آسمون .
چرا قبول نمیکنن که آسمون شب هم آبیه ...
فقط یه ذره تیره تر از روز .
آسمان شب فقط به اندازه ی آسمان روز روشن نیست . همین .
" شاید دل آسمان شب ، حتی از آسمان روز هم روشن تر باشد ... "
چه راز هایی که دل این آسمان شنیده و لب فرو بسته .
چه اشک هایی که دیده و دم نزده .
باز هم دل شب ،سیاه است ؟
...
نه ...
آسمان همان آسمان است .
دیده ی آدم هاست که اشتباه روی رنگها اسم میگذارد ...

ادامه مطلب  

 

چقدر فیلم خوب حال خوب کنه...
چقدر حرف زدن با ادمایی که فیلم خوب میبینن حال خوب کنه...
نشسته بودیم اینگیلیش حرف میزدیم
گفت اخری فیلمی که دیدی کی بود؟
گفتم دیشب
گفت چی؟
با نیش باز گفتم "فایت کلاب"
یه خرده نگام کرد
گفتم خب فیلم خوب رو باید چند بار دید دیگه
گفت اره "ماست سین" هستن ابن فیلما
گفت قبلش چی دییدی؟
گفتم "اینسپشن"
پوکر فیس نگام کرد
گفتم خب قشنگن دیگه
گفت دختر "دنجرسی "هستیا
 

ادامه مطلب  

ببخشین سرم شلوغه  

سلام به دوستای گلم خوبین همه؟ واقعا عذر میخوام این چند روز نبودم حالم خوبه ولی یکم سرم شلوغه ان‌شاالله دوباره از دوشنبه در خدمتم طبق روال همیشگیمون. ببخشین اگه نگرانتون کردم همه چی تحت کنترله یه تقویتی هم امروز به زور بچه ها زدم ولی چون ميلاد زد دردش کم بود. از همشون قهرم باز آمپولم زدن دلم نمیخواست به زور زدن منم قهرم. حالا میگن کوچولو قهر نکن یه آمپول زدی آسمون که به زمين نیومده. علی میخواست حرصم دربیاد یه شکلات پشتش قایم کرده آورده میگه آ

ادامه مطلب  

اراده  

همه چی به اراده ی ما آدما بستگی داره انسان یه قدرتی داره که حتی می تونه کوه رو بکنه 
منتها یکمی تنبلی می کنیم همه رو نمی دونم اما من یکمی تنبلی می کنم اما نه دیگ اگه زمين به
آسمون بره آسمون به زمين بیاد باید مثل قبلنام تو رسیدن به هدفام مصمم باشم و بتونم مقابل همه
بایستم . 
صد بار گفتم الان هم میگم آینده ای خواهم ساخت که گذشته ام مقابلش زانو بزند
 
 
 
 

ادامه مطلب  

واسه anonym  

باز دوباره چی شده ؟
داد و بیدادت واسه چیه ؟
هیس ... آروم عزیزم ... صدات به هفتاااااااا آسمون رسید من که آسمون اولم !
چی شدی تو ؟
داد نزنی هم من خواب می بینما ... داد نزن ... درست می شه ... همه چی درست می شه ...
نمی دونم دقیقا چی شدی ولی هرچی که هست یادت نره خدا همیشه هست و مراقبته , خب ؟
تو هم مراقب خودت و عشقت باش ... توی شرایط آروم همه باهم خوبن باید توی شرایط سخت همدیگه رو حمایت کنید به قول معروف توی سختی ها دست هم رو محکم تر بگیرید . مرد روزهای سخت باشید . دس

ادامه مطلب  

تو زیبایی اندازه‌ی آسمون  

بگو حاضرم زندگیمو بدم بفهمم غم تو نگات از چیه فقط خنده‌هات باشه تو زندگیم واسه اینکه خوشبخت شَم کافیه بگو تا سبُک شی بخندی برام بگو حس من باورت می‌کنه یه بغضی همیشه تو لبخندته که هر روز زیباترت می‌کنه تو رو دوست دارم جای هردومون تو زیبایی اندازه‌ی آسمون همه خواهشم از تو اینه فقط همیشه همین‌قدر زیبا بمون/ بگو تا غم تو نگاهت بِره تا دنیا رو با خنده‌هات پرکنم تو زیبایی اون‌قدر که حتی یه روز نمیشه غمت رو تصور کنم بهم زندگی می‌ده لبخند تو مگه

ادامه مطلب  

3  

یه جایی بودم تو شهر تو دلم آروم بود شب بود تو بودی و من و یکی از دوستات نگام میکرد آروم درباره من ازت پرسید تو هم معرفیم کردی تو این فکر بودم منو کجا میبری همه جا تاریک بود جز چندتا چراغ از دور نوری نبود سرد مثل زمستون دلم آروم بود پیش تو بودم سر یه میز روبروم نشستی اما من فقط نگات میکردم چقد دلم برات تنگ شده بود دوستت یه چیزی مثل آدرس بهت گفت و رفت تو کناره من تمام شهرو باهم قدم زدیم مني که این همه برای تو حرف دارم چقدر ساکت و آروم بودم کاش زند

ادامه مطلب  

 

یکی از بهترین اتفاقات زندگیم وقتی بود که واسه اولین بار رفتم رصد فک می کنم 14,15 سالم بود،با انجمن نجوم رفتیم یکی از دشت های کویری اطراف قزوین،گروه گروه دسته شدیم و هر کسی قرار شد یه کاری انجام بده،فک کنم من باید تعداد ستاره ها رو تو یه محدوده ای از یه صورت فلکی رو می شمردم و بر اساس اون آلودگی نوری آسمون رو تخمین میزدم. از اونجا که من تو یکی از شهرهای شمالی زندگی می کردم هیچ وقت آسمون رو اون قدر صاف و پر ستاره ندیده بود،باورم نمی شد یعنی این قدر چ

ادامه مطلب  

دیدم  

دیدم داري از دور قدم میزنیکنارت یکی هست که من نیستمتو اونقدر محو نگاهشی و منمی ریزه دلم مات می ایستمتا میپیچه دستاشو دور تنتیه جور بدی گیج میره سرمنگات میکنه با یه حال عجیبمیخواد پاره شه این رگ گردنممیخوام ردشم آهسته از پیش تومیترسم که شرمنده شی پیش مننیاری به روتو بخندی فقطبا چشمات بگی خواهشا حرف نزنمن عادت ندارم به این حال بدچیکار کردی با من که من این شدمخجالت نکش خوب نگام کن ببینکه بعد از تو من پیر و غمگین شدمدیگه تا ابد این حوالی منونمی

ادامه مطلب  

دوستی ازجنس آسمون  

به توکل نام اعظمت
توی دانشگاه به لطف خدای مهربونم که بی نهایت ممنونشم دوستی دارم ازجنس آسمون وقتی می بینمش یاد جودی آبت می افتم یه احساس خیلی خوب شایدمال یه شهرکوچیک باشه ولی دلش ازهمه بزرگ تره،ممکنه بقیه متوجه نشند که چقدردخترفوق العاده ایه چون بی هیاهوست.من عاشق اینجورآدماهستم وکنارشون احساس غرور وافتخارمی کنم بعضی بچه ها به دنبال دوستی هستند که مثلا باحال باشه،خوشتیپ وخوشگل باشه اماواسه من هیچ کدوم ازاینا مهم نیست چون من دوستی دارم ا

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید امیر عظیمی و میلاد بابایی بنام قصه  

دانلود آهنگ جدید امیر عظیمی و ميلاد بابايي بنام قصه با بالاترین کیفیت

Download New Music Amir Azimi & Milad Babaei – Gheseh
ترانه: ميلاد موسوی , تنظیم: ميلاد بابايي , دکلمه: نادر راد
این آهنگ تیتراژ برنامه تهران بیست می باشد.
برای دانلود تیتراژ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

 
آهنگ جدید امیر عظیمی و ميلاد بابايي بنام قصهفان وسرگرمی

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید میلاد بابایی بنام یک دقیقه  

دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای ميلاد بابايي بنام یک دقیقه ...
Download New Music Milad Babaei – Yek Dagige
ترانه: هیراد حاتمی , موزیک: ميلاد بابايي , تنظیم: امیر عرشیا میکس و مسترینگ: علی تیرداد , گیتار الکتریک: مهرداد معافی , عود: کیان دارات
  ۩۞۩ رنگین كمان دانلود ، آپ موزیک ۩۞۩

ادامه مطلب  

دارد برف می‌بارد  

آخرش این جام بر ف اومد گرچه دیشب دختر کم میگفت یعنی ما اخریم آخه اینجا پس نمیاد نوبتمون اخره؟ و گرچه ما تازه فهمیدیم اینجا تازه برف اومده و تند تند صبحونه می‌خوریم تا بریم بیرون و دخترم که تموم تابستون رو واسه برف لحظه شماری میکرد بازی کنه امیدوارم دورو برمون کسی نباشه که امروز لباس زمستونی نداشته باشه که اگه هست و کاری از دستمون بر میاد واسشون کنیم بزاریم اونا هم خوشحال باشن.. خدا کنه کودکی و مادری آنروز غصه دار برف نباشه همون جور که عکسهای

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1