مسابقات استان تهران سبک دابل فول کنتاکت

بسمه تعالی

بدینوسیله خدمت کلیه هنرجویان، مربیان سبک و سایر مبارزین اعلام می نماید

مسابقات استان تهران سبک دابل فول کنتاکت

جهت انتخاب اعضای تیم منتخب استان تهران

در شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد

زمان دقیق و محل ثبت نام و وزن کشی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

روابط عمومی سبک دابل فول کنتاکت

فدراسیون ورزشهای رزمی ج. ا. ایران 


استاد مهندس حسین یوسفی